dimecres, 19 de març de 2008

Acció Social i Ciutadania establirà un mínim en les prestacions econòmiques de la Llei de dependència

El Departament d'Acció Social i Ciutadania està estudiant establir una quantia mínima en concepte de prestació econòmica pels beneficiaris de la Llei de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta mesura beneficiarà sobretot a col·lectius com els receptors de pensions de gran invalidesa amb complements per l'assistència d'una altra persona, ja que aquesta tipologia de pensió mitiga els beneficis de la Llei de dependència. D'aquesta manera, Acció Social i Ciutadania, incrementarà el nivell de protecció desplegat per la normativa estatal i n'assumirà el cost.

El Departament intenta fixar una quantia en concepte de dependència que serà o bé igual que la pensió mínima no contributiva, que ascendiria a 320 euros o bé la meitat de la prestació que li correspondria si no s’apliqués la corresponent deducció del complement de la pensió de gran invalidesa.

Segons el desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència fixat pel Govern central, hi ha una sèrie de prestacions que són objecte de deduccions. Es tracta d’una mesura que s’aplica per evitar que es produeixi una duplicitat en la percepció de prestacions econòmiques. Concretament, es tracta de:

1. El complement de gran invalidesa regulat a l’article 139.4 de la Llei general de la Seguretat Social, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

2. El complement de l’assignació econòmica per fill a càrrec, major de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%.

3. El complement de necessitat de tercera persona de la pensió d’invalidesa no contributiva, previst a l’article 145 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de Seguretat Social.

4. El subsidi de suport a tercera persona de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI).

En tots aquests casos, a l’entendre que es tracta de prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues a les que se sol·licita mitjançant la Llei de la dependència, la normativa obliga a deduir aquests conceptes alhora de calcular la prestació econòmica del beneficiari. Amb l’establiment d’una prestació mínima s’eleva la quantia a rebre en els casos en què s’aplica aquesta deducció i s’incrementa el nivell de protecció.

Font: clica aquí