dimecres, 23 de juliol de 2008

Capdevila: 'Per cada euro que l’Estat espanyol aporta per la Llei de dependència Catalunya en paga 3,25'

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha afimat avui, després d'assistir al Ple del Consell Territorial del Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), que 'si no es millora el finançament de la llei, Catalunya tindrà serioses dificultats per aplicar-la a mesura que les persones amb graus de dependència menors vagin entrant al sistema de la dependència'.

En aquesta sessió plenària s’ha donat a conèixer els criteris de repartiment del nivell acordat dels crèdits de l’Estat per finançar la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. En el cas de Catalunya, l’Estat hi destinarà 39.332.134 euros. D’aquesta manera, aplicant els criteris de la Llei, l’Estat hauria d’aportar en total 307 milions d’euros quan la realitat és que n’aportarà 145, la qual cosa produirà un dèficit molt important.

Capdevila ha proposat per afrontar el dèficit 'augmentar el nivell acordat en el Marco de Cooperación, fins a 436 milions d’euros en lloc dels 241 actuals' i ha defensat que 'es compensi l’increment del mínim garantit en el mateix percentatge que han crescut les prestacions econòmiques, un 4,1%, en lloc del 2%', així com 'diferenciar el mínim garantit del mínim acordat , que són els 39.332.134 milions'. En aquest sentit, Capdevila propugna que 'el mínim garantit sigui ampliable en funció de les persones dependents que es valorin'.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania calcula que aquest any es beneficiaran del sistema unes 55.000 persones. Per fer-hi front, el Departament ha doblat aquest 2008 els recursos destinats a atendre a les persones amb dependència (Grau III i Grau II nivell 2), superant els 702 milions d’euros.
Tot i que finalment s’ha retirat de l’ordre del dia, la consellera també ha fet referència al Proyecto de Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Segons el text d’aquest projecte l’Estat serà l’encarregat de fixar els criteris mínims per l’acreditació dels centres i serveis del SAAD, que inclouen aspectes com ràtios de professionals, calendaris d’aplicació, qualificacions professionals o indicadors de qualitat. La consellera considera que 'aquest punt podria envair les competències que Catalunya té en serveis socials en la regulació i l’ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten serveis a Catalunya, que es recull en l’article 166.1.b de l’Estatut d’Autonomia'.Capdevila ha afegit en aquest sentit, que 'correspon a la Generalitat en l’àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes potestats i funcions, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies'.

D’altra banda, la consellera Carme Capdevila ha volgut fer notar la congelació pressupostària que pateixen les subvencions a les comunitats autònomes per la realització de programes socials que atorga el Govern central i que s’han donat a conèixer en la Conferència Sectorial d’Assumptes Socials. Aquest 2008 l’import de les subvencions per Catalunya ascendeix a 22.458.195,47 euros, la mateixa xifra que es va destinar l’any passat. Així les mesures per conciliar la vida familiar i laboral tenen aquest any la mateixa partida pressupostària que l’any 2004. En el mateix cas, es troba la partida de suport a les famílies en situacions especials i la partida de mesures per infància maltractada, entre d’altres. En aquest context, la consellera ha alertat que 'en un context de crisi econòmica cal estar preparats per poder oferir més ajuts socials, ja que és en aquests moments quan més ciutadans i ciutadanes poden requerir puntualment dels serveis'.

Més informació clica aquí

Cap comentari: