dimecres, 30 de juliol de 2008

La Cartera de Serveis Socials 2008-2009 que garanteix el Govern

El 57% de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials estan garantits per llei

El document inclou 127 prestacions, 72 de les quals són garantides

La Consellera Carme Capdevila ha presentat avui la Cartera de Serveis Socials que fixa les prestacions que ha de donar la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de Catalunya. A l'acte ha estat acompanyada per la Directora de l'Instituta Català d'Assistència i Serveis Socials, Carolina Homar.

Presentació Cartera Serveis Socials
El Govern de la Generalitat va aprovar ahir per decret la Cartera de Serveis Socials, que determina tant el conjunt de prestacions que ha de donar la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de Catalunya, com el nivell d’objectius de creixement i d’intensitat de prestació dels serveis que s’han d’assolir al final del període 2008-2009. El document defineix cada tipus de prestació, així com la població a què va dirigida, l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i les ràtios de professionals, els estàndards de qualitat i els criteris d’accés.
La Cartera és l’instrument de referència que concreta el dret de les persones a gaudir dels serveis socials. La seva publicació reflecteix el pas d’un sistema assistencial a un altre de nou, d’accés universal i més garantista.
En total, la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 recull 127 prestacions, de les quals 102 són de serveis, 21 són econòmiques i 4, tecnològiques.
D’altra banda, la Cartera distingeix entre prestacions garantides, que seran exigibles com a dret subjectiu, i prestacions no garantides, que només ho seran d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i atenent als principis de prelació i concurrència.
Hi ha 72 prestacions garantides, 14 de les quals són per a persones amb situació de dependència. Això significa que el 57% de les prestacions de la Cartera estan garantides per llei. Aquest fet obliga a l’Administració a oferir el servei o la prestació a tothom que la demani i reuneixi els requisits per accedir-hi.
La resta de les 55 prestacions que recull la cartera, restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària.
Les persones destinatàries de les prestacions establertes per la Cartera són les que es troben en situació de necessitat social. Formen part d’aquest col·lectiu, especialment, les persones amb dependència o discapacitat, malaltia mental, drogodependències i altres addiccions, delinqüència juvenil o sotmeses a mesures d’execució penal, vulnerabilitat, exclusió o urgència social, persones víctimes de violència masclista, discriminació, exclusió social o pobresa.
En relació a les persones amb dependència, es preveu diferents intensitats de suport en l’atenció a la necessitat de les persones amb discapacitat, equivalents als respectius graus i nivells de dependència.
El copagament
També s’han determinat diverses prestacions de serveis no gratuïtes en les quals s’estableix el cost de referència, el mòdul social (és a dir, el cost dels serveis d’atenció personal, educativa i social que són sempre a càrrec de l’administració responsable) i el copagament màxim de les persones beneficiàries.
Així la Cartera estableix la possibilitat d’exigir el copagament d’aquelles prestacions que comportin substitució de la llar, alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament. Així mateix, els ens locals poden sotmetre a copagament la prestació de teleassistència i la d’ajut a domicili. L’import variarà en funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.
Objectius per a les prestacions garantides
La Cartera també fixa un nivell d’objectius per les prestacions garantides que s’haurà d’assolir durant el període 2008-2009. Són aquests:
 • Les àrees bàsiques de serveis socials han de tenir una dotació de tres diplomats en treball social i dos diplomats en educació social per cada 15.000 habitants.
 • La dotació de professionals dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència i dels equips de valoració de les persones amb discapacitat s’ha d’incrementar el 50%.
 • El serveis d’ajuda a domicili han d’arribar a atendre el 4% de les persones de 65 o més anys.
 • El nombre de persones ateses pel servei de teleassistència domiciliària ha d’arribar a 24.000.
 • L’assistència tecnològica, el servei d’assistent personal i les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l’autonomia personal que tinguin caràcter de dret subjectiu han d’arribar, d’acord amb els programes individuals d’atenció, a les persones en situació de dependència de grau III, d’acord amb la classificació que estableix la Llei de l’Estat 39/2006.
 • El nombre d’hores d’atenció dels serveis d’atenció precoç ha d’arribar a una mitjana d’1,2 hores setmanals i a un mínim de 25.000 usuaris.
 • El nombre de places en serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents s’ha d’incrementar el 50%.
 • El nombre de places de residències i centres de dia de gent gran, residències, llars residència, centres de dia, centres d’atenció especialitzada i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental s’ha d’incrementar el 20%.
 • S’han de dotar les places d’acolliment residencial per a infants i adolescents que calguin per a atendre les necessitats detectades.
La participació en l’elaboració de la Cartera
En l’elaboració de la Cartera de Serveis Socials s’han recollit 443 propostes en el marc del Consell General de Serveis Socials, que és l’òrgan participatiu i de consulta de l’administració en matèria de serveis socials. Aquest òrgan agrupa una cinquantena de representants del Govern, ens locals, entitats i usuaris.
El 31% de les propostes fetes han estat acceptades, mentre que el 5% s’han refusat. A més, el Departament s’ha compromès a valorar 238 propostes en els treballs preparatoris de la propera Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
30 de juliol de 2008


Les prestacions garantides
Les prestacions garantides de la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 són les següents:
PRESTACIÓ DE SERVEIS
Servei socials bàsics
 • Servei bàsic d’atenció social
 • Servei d’ajuda a domicili
 • Servei de les tecnologies de suport i cura
 • Servei d’acolliment residencial d’urgència
 • Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació
 • Servei de menjador social
 • Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
 • Servei de centre obert per a infants i adolescents
Serveis socials especialitzats
Infància, adolescència i joventut
· Servei especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA)
· Servei de centre d’acolliment
· Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE)
· Servei de centre residencial d’educació intensiva (CREI)
· Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
· Servei d’integració familiar
· Servei d’unitat convivencial d’acció educativa
· Servei de centre socioeducatiu diürn
· Servei de centre socioeducatiu nocturn
· Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon)
· Servei d’equip de valoració de maltractaments infantils (EVAMI)
Persones amb dependència
· Servei de prevenció de les situacions de dependència
· Servei de valoració de la dependència
Persones grans amb dependència o risc social
· Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent
· Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent. Grau I
· Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent. Grau III
· Servei de tutela per a gent gran
Persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris
· Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada
· Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en hospitals de dia
Persones amb discapacitat
· Servei d’orientació
· Servei de valoració
· Servei d’atenció precoç
· Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
· Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens
· Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta)
· Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat
· Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens
· Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta)
· Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat
· Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat (amb problemes de salut o salut mental afegits)
· Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual
· Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física
· Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens
· Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat
· Servei d’assistent/a personal per a persones amb discapacitat física
· Servei d’assistent/a personal per a persones amb discapacitat sensorial sord-cecs
Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
· Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia temporal
· Servei de tutela per a persones amb malaltia mental
Cuidadors/es (familiars o altres cuidadors/es no professionals)
· Servei de suport als familiars cuidadors/es i altres cuidadors/es no professionals
Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles
· Servei d’atenció i acolliment d’urgències
· Servei d’acolliment i recuperació
· Servei de pis amb suport
· Servei de pis pont
· Servei d’intervenció especialitzada
· Servei tècnic de punt de trobada
· Servei de la línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista
PRESTACIONS ECONÒMIQUES
Prestacions econòmiques de dret subjectiu
 • Prestació per a joves extutelats/ades
 • Pensió no contributiva per jubilació
 • Pensió no contributiva per invalidesa
 • Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
 • Ajuts assistencials de protecció als i a les cònjuges supervivents
 • Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
 • Prestació pera l’acolliment d’una persona menor d’edat tutelada per la Generalitat
 • Prestació econòmica de caràcter universal per a infant a càrrec
 • Prestació universal de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
 • Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
 • Prestació econòmica d’assistència personal per a persones amb dependència, d’acompanyament a activitats laborals o educatives
 • Prestació econòmica d’assistència personal per a persones amb dependència, de suport general i integració laboral o educativa
 • Prestació econòmica pera cures en l’entorn familiar i suport als/ a les cuidadors/es no professionals
 • Renda Mínima d’Inserció (RMI)
 • Prestació per atendre necessitats bàsiques
 • Prestacions derivades de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)
 • Pensions assistencials dels Fons d’Assistència Social (FAS)
Més informació clica aquí

Cap comentari: