divendres, 17 de juliol de 2009

Acció Social, entitats del tercer sector i municipalistes constitueixen la Taula d´Iniciativa Social

Acció Social, entitats dels tercer sector i municipalistes constitueixen la Taula d’Iniciativa Social

El Departament d’Acció Social i Ciutadania, les entitats del tercer sector, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han constituït aquesta tarda la Taula d’Iniciativa Social i Municipal. Aquesta iniciativa, impulsada per la conselleria, farà un seguiment de l’evolució de la crisi i coordinarà les respostes de les administracions i les entitats socials.

En aquesta reunió, la consellera Carme Capdevila ha presentat el protocol que fixa uns criteris mínims i comuns a tot el territori pel pagament de les prestacions d’urgència social. Aquest document s’ha elaborat a petició de les mateixes entitats municipalistes.

El protocol determina que els beneficiaris de les prestacions d’urgència social seran les persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, pobresa o exclusió que tinguin dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. En aquesta línia, s’estableixen cinc tipus d’ajuts: allotjament i alimentació, habitatge, subministraments de la llar, atenció a menors en situació de risc i atenció sanitària.

El protocol també fixa uns criteris generals bàsics a tenir en compte per definir la situació d’urgència social, que haurà de ser valorada pels serveis bàsics municipals. Un cop s’hagin resolt els expedients, la concessió dels ajuts es vincularan a un Pla Individual d’Atenció Social no només per resoldre la situació d’urgència social sinó també millorar la situació a mig o llarg termini.

Durant la trobada, la consellera Carme Capdevila també ha informat a les entitats socials i municipalistes de la distribució del fons extraordinari de 3,5 milions d’euros per a prestacions d’urgència social. Aquesta partida, inclosa als contractes programa firmats amb ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals, es repartirà en funció de la població.


FONT: ESQUERRA.CAT