divendres, 3 de juliol de 2009

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument tècnic del Govern que té per objecte ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials. L'elaboració del primer Pla Estratègic de Serveis Socials dóna compliment a l'objectiu del Pla de Govern 2007-2010 de desplegar la llei 12/2007 de serveis socials. Abans de l'aprovació del Pla estratègic per Acord del Govern, cal que el Parlament de Catalunya s'hi pronunciï.

El Pla Estratègic cobreix el conjunt del sistema públic de serveis socials del territori de Catalunya, és a dir inclou els serveis socials de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres administracions així com els que l'administració concerti amb les entitats d'iniciativa social o privada. El Pla Estratègic ha de respectar el principi d'autonomia local, així com tendir al principi de subsidiarietat.

El sistema públic de serveis socials atén situacions de necessitats d'un ampli ventall de població en situació de dependència o vulnerabilitat social: gent gran; persones amb discapacitats; infants, adolescents i joves i les seves famílies; dones maltractades; persones amb malaltia mental; persones drogodependents, i persones en situació d'exclusió social, en general.

El nou pla aporta un nou marc de referència per als propers 4 anys a les actuacions en matèria de serveis socials realitzades pel Departament, pels ens locals i pel sector privat, molt especialment pel que fa al tercer sector, ja que fonamenta l'actuació del sistema en les necessitats personals bàsiques i en les necessitats socials.

L'elaboració del Pla Estratègic consta de dues fases. En primer lloc, la fase de diagnòstic que avalua les necessitats de serveis socials de la població catalana i la situació de l'oferta de prestacions del sistema català de serveis socials. En segon lloc, la fase de planificació que estableix els objectius estratègics de cada component del sistema català de serveis socials amb una perspectiva temporal quadriennal.

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013 es realitza a través d'un procés de participació amb el conjunt d'entitats representatives dels diferents sectors de població que són usuaris dels serveis socials. Compta també amb una àmplia participació a nivell territorial que permet una concreció final del Pla Estratègic 2010-2013 per a cada demarcació territorial de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla Estratègic substituirà el IV Pla d'Acció Social.

FONT: GENCAT.CAT