dilluns, 15 de febrer de 2010

Principals dades demogràfiques de la població equatoriana a Catalunya

 • Les persones de nacionalitat equatoriana a Catalunya

  Mapa d'Equador
  La població de nacionalitat equatoriana constitueix actualment el tercer col·lectiu més nombrós entre la població estrangera a Catalunya, després dels marroquins i els romanesos. No ha estat així al llarg dels últims anys, ja que va representar la segona nacionalitat estrangera durant tot el període 2001-2008, fins a l'arribada del col·lectiu romanès.
  A diferència d'aquests dos primers grups, l'equatoriana és una migració lleugerament feminitzada, tot i que aquesta tendència s'ha anat equilibrant. És un col·lectiu força assentat a Catalunya, gràcies als nivells de regularitat assolits i a les seves condicions per adquirir la nacionalitat espanyola. La crisi econòmica, però, està afectant a aquestes persones de manera especial i així ho mostren les xifres sobre l'atur.

Demografia

 • Principals dades demogràfiques de la població equatoriana

  La població equatoriana empadronada a Catalunya va experimentar un creixement important entre els anys 2000 i 2003, any en què es va començar a exigir el visat Shengen per la seva entrada al territori europeu i moment a partir del qual es va produir una desacceleració en el creixement. A 1 de gener de 2005 es va assolir el màxim de 88.618 persones equatorianes empadronades. Les sortides cap a l'estranger també creixen des de 2005, previsiblement en forma de retorns als país d'origen. El perfil de la població equatoriana que viu actualment a Catalunya és el d'una dona de 29,5 anys de mitjana i amb una situació administrativa regular.

Distribució

 • Distribució territorial

  Els equatorians i equatorianes no es distribueixen de manera homogènia en el territori, ja que són presents només en la meitat dels municipis catalans. No s'observen proporcions altes de població equatoriana a nivell municipal, tot i que destaca l'Hospitalet de Llobregat, on la proporció de persones d'aquesta nacionalitat és del 4,8% sobre el total i a més constitueix el col·lectiu de nacionalitat estrangera més nombrós. D'altra banda, sí que s'observa una concentració en l'Àmbit Metropolità, on hi resideix el 84,5% del total d'equatorians i equatorianes de Catalunya. A nivell comarcal, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat concentren tres quartes parts d'aquest total.

Treball

 • Mercat de treball

  És el segon col·lectiu estranger en nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, però no han deixat de decréixer des de juliol de 2008, previsiblement com a conseqüència de la crisi econòmica. Els règims més destacats són el General, on hi estan afiliats la gran majoria d'equatorians i equatorianes i, en segon lloc, el Règim de la Llar. Pel que fa a l'atur, tant l'estimat com el registrat mostren una incidència clara de la crisi en el col·lectiu, amb una taxa d'atur que el tercer trimestre de 2009 duplicava la taxa dels espanyols. El creixement de l'atur registrat entre el tercer trimestre de 2008 i el quart de 2009 per als equatorians, fins i tot és major que per al conjunt d'estrangers.

Educació

 • Educació

  En les aules dels centres educatius a Catalunya els alumnes equatorians suposen un 1,7% del total de matriculats, sent el segon col·lectiu de nacionalitat estrangera. Són més nombrosos en les etapes de Primària i Secundària Obligatòria i molt més en els centres de titularitat pública que en els privats. El seu pas a l'educació post-obligatòria no és massa generalitzat, ja que només el 37,5% dels joves entre 16 i 20 empadronats estaven matriculats en estudis secundaris post-obligatoris.