dimecres, 15 de desembre de 2010

El Departament de Salut s'afegeix a una iniciativa per reconvertir les màquines de tabac en màquines de productes més saludablesEn el context actual, la prevenció i el control del tabaquisme exigeixen forçosament una modificació de l’entorn per tal que s’afavoreixin i es seleccionin les conductes més saludables. Això obliga a crear mecanismes que incentivin o facilitin escollir opcions de vida més saludables.
 
El Departament de Salut dóna suport a la iniciativaCuida’t, són2dies, ja que s’emmarca dins de les accions que promouen l’abandonament del tabac i de les estratègies de reducció de risc entre la població fumadora. A més, permet reforçar les estratègies de prevenció de l’inici de fumar entre els joves i adolescents.
 
L’objectiu de la iniciativa és que la persona fumadora substitueixi les cigarretes per productes sense sucre, com ara llaminadures, xiclets o caramels. S’ha dissenyat un tipus de màquina expenedora que és molt similar a les màquines de tabac. Es pretén que els locals d’hostaleria les posin juntes i, eventualment, amb el temps la màquina saludable substitueixi la del tabac.
 
La màquina expenedora de tabac representa un punt de venda molt accessible i poc controlat, especialment per als menors d’edat i en entorns on el preu relatiu del tabac és baix, com és el cas d’Espanya. La Llei 28/2005 no va comportar una reducció del nombre de màquines i aquestes segueixen representant una part molt important de les vendes de paquets de cigarretes al nostre país.
 
A Espanya hi ha registrades unes 120.000 màquines de tabac, tot i que es calcula que hi ha un percentatge molt important de màquines que no estan declarades.
 
Disminució de les vendes de tabac a Catalunya
A Catalunya s’ha produït una disminució important de les vendes de cigarretes. Les vendes per càpita han baixat des de 2.541 cigarretes/persona/any (l’any 2005) fins a les 2.030 cigarretes/persona/any (l’any 2009), la qual cosa representa aproximadament un 20% menys. Aquesta tendència a la baixa es manté l’any 2010, segons indiquen les dades preliminars.
 
Paral·lelament a aquesta davallada, es va produir un increment important de les vendes de tabac de picadura. Aquest fenomen s’ha frenat l’any 2010, i les vendes d’aquest tipus de tabac han baixat en el primer semestre (−10,3% a Espanya i −13,6% a Catalunya).
 
 
Activitat inspectora
A Catalunya, des de la promulgació de la Llei 28/2005 al gener de 2006 fins al juny 2010 s’han realitzat 62.133 inspeccions, de les quals 6.974 han resultat incorrectes. El percentatge d’incorreccions ha anat disminuint amb el temps i se situa actualment al voltant del 12% (era del 16,5% l’any 2006). S’han incoat 585 expedients, dels quals 6.974 han resultat incorrectes. El percentatge d’incorreccions ha anat disminuint amb el temps i se situa actualment al voltant del 12% (era del 16,5% l’any 2006). S’han incoat 585 expedients, dels quals, fins ara, 395 s’han resolt amb sanció (habitualment l’import mitjà és de 1.000 €).
 
A Catalunya és on, arreu de l’Estat, s’ha realitzat un esforç d’inspecció i vigilància més important i, de manera general, és la comunitat autònoma amb nivells més elevats de compliment i seguiment de la Llei 28/2005.
 
FONT: Departament/s