dimecres, 15 de desembre de 2010

El Govern aprova un pla que reforça la coordinació de les seves polítiques d'infància

El Govern ha aprovat el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 2010-2013, un document que reforça la coordinació de les polítiques d'infància de tots els departaments de la Generalitat, així com d'institucions públiques, ajuntaments i consells comarcals. El Pla d'atenció integral és un instrument que planifica i ordena les polítiques, les actuacions i els serveis destinats a la infància i a l'adolescència del nostre país. Aquesta planificació es fonamenta en el treball transversal i la cooperació institucional, com ja es fa actualment amb les polítiques de joventut o de dones.

Aquest Pla s'adreça a tota la infància i adolescència, independentment de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultural, econòmica o social. Concretament, va destinat a tota la població de 0 a 18 anys de Catalunya, a més d'aquells joves de fins a 21 anys que es trobin en situació d'exclusió social.

Els objectius del Pla d'atenció integral són els següents:
 • Promoure i reforçar els drets de la infància i garantir-ne el compliment
 • Fomentar l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la reducció de desigualtats
 • Prioritzar i potenciar la prevenció i les intervencions precoces
 • Promocionar l'atenció integral i el suport a les famílies
 • Atendre i prestar serveis als infants i als adolescents des de la proximitat
 • Aprofundir en sistemes d'intervenció en xarxa i d'actuació transversal
 • Enfortir la protecció dels infants i dels adolescents en situació de risc social i desemparament
El Pla d'atenció integral preveu 5 grans àmbits d'actuació de les polítiques públiques destinades a la infància i l'adolescència:
 • Desenvolupament equilibrat i saludable: promoure hàbits i estils de vida saludables, potenciar la vida laboral i familiar, fomentar el respecte per l'espai públic i millorar la salut de la infància i l'adolescència
 • Accés al coneixement i transició al treball: incrementar l'èxit escolar, garantir la igualtat d'accés a la cultura i a les noves tecnologies i donar suport als joves en el seu accés al mercat de treball
 • Entorn segur, prevenció del risc i protecció: promoure un entorn segur per a l'infant en l'àmbit social i familiar, impulsar polítiques de prevenció del risc social i protegir els infants i els joves de qualsevol tipus de violència
 • Participació i integració activa a la comunitat: difondre la infància i l'adolescència com a subjectes de drets i deures i fomentar la seva participació en qualsevol assumpte que els afecti
 • Reforç i consolidació del sistema: impulsar les normes necessàries que reforcin aquestes polítiques, fomentar la recerca en aquest àmbit i implantar sistemes d'avaluació
El Pla d'atenció integral s'actualitzarà cada any per ajustar-lo al màxim a les necessitats de la infància i l'adolescència. Totes les mesures d'aquest Pla, incloses ja en els pressupostos de la Generalitat per al 2010, sumen 2.185 milions d'euros.
L'aprovació d'aquest pla d'actuació integral està prevista en la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. Així mateix, forma part del desplegament del Pla estratègic de serveis socials, en allò que fa referència a l'atenció d'infants i adolescents.

FONT:   DIXIT