dimecres, 15 de desembre de 2010

El Govern destina 19,9 milions d'euros a posar en marxa el projecte SUMA'T d'orientació, formació i inserció laboral de joves en atur


 

  • Aquesta iniciativa és innovadora i pionera a tot l’Estat
  • El projecte s’adreça a persones joves menors de 25 anys en situació de fracàs escolar i que estiguin inscrites en l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats
  • La posada en marxa d’aquest pla estava a l’espera de l’aprovació definitiva de la reforma laboral, ja que el nou contracte per a la formació té avantatges tant per al treballador com per a l’empresa i pels programes públics de formació i treball
 
El Govern ha aprovat avui destinar 19,9 milions d’euros per posar en marxa el projecte SUMA’T, una iniciativa innovadora i pionera a tot l’Estat adreçada a les persones joves en atur menors de 25 anys. Aquest programa combina accions d’orientació, formació i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.
 
Aquesta nova iniciativa suposa que, per primera vegada, es realitzi una actuació vers la inserció laboral de persones joves en empreses, utilitzant com a eina principal el contracte per a la formació, amb un acompanyament de la persona jove al llarg de tota la durada del projecte.
 
La posada en marxa d’aquest pla estava a l’espera de l’aprovació definitiva de la reforma laboral, ja que el nou contracte per a la formació permet que la formació especifica prèvia feta en el marc de programes públics formació i treball (formació en alternança) serveixi com a formació teòrica del contracte laboral per la formació.
 
D’altre banda, té avantatges tant per al treballador com per a l’empresa. En el cas del treballador i a diferència de la modalitat anterior en els sis mesos contractats tindrà la mateixa protecció social que la resta de treballadors i pel que fa a l’empresa, aquest tipus de contracte està bonificat amb un estalvi del 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social. Així mateix, si a l’acabament del contracte per a la formació, l’empresa decideix contractar de forma indefinida a la persona jove també comptarà amb una bonificació per la transformació del contracte temporal en indefinit.
 
El perfil de les persones joves beneficiàries del SUMA’T, unes 5.000, és el d’un jove menor de 25 anys en situació de fracàs escolar, és a dir, que no hagi finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria i que estigui inscrit en l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació no ocupat.
 
El Govern subvencionarà tot el cost de l’orientació i la formació. Pel que fa al contracte de les persones joves, serà un contracte per a la formació d’una durada de 6 mesos en què el Govern subvencionarà el 70% del salari. Els joves contractats percebran el salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa.
 
El projecte SUMA’T serà implementat en col·laboració amb les entitats locals de municipis de més de 20.000 habitants i de més de 30.000 habitants, en el cas de la demarcació de Barcelona. Les Oficines de Treball seran les responsables de seleccionar i derivar les persones participants a les entitats locals, que comptaran amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya en el procés de recerca i selecció de les empreses més adequades per a la contractació de les persones participants en el programa.
 
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar amb el SUMA’T són:
 
1- Tutorització i acompanyament a la inserció
 
Les persones joves beneficiàries començaran el programa amb una orientació individualitzada per tal que identifiquin i desenvolupin els seus recursos i competències. Aquestes accions hauran d’incloure mecanismes de diagnosi, informació, assessorament, motivació, tutories i tècniques de recerca de feina.
 
Durant el programa, inclòs el període de vigència del contracte laboral, totes les persones participants tindran un acompanyament personalitzat que els hi donarà suport, assessorament i farà un seguiment del seu procés d’incorporació al mercat laboral ordinari.
 
2- Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO
 
Les actuacions de formació tenen l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les persones joves destinatàries del programa. Aquestes són d'una banda, una acció formativa orientada a proporcionar competències clau que els permetin interactuar en l’entorn sociolaboral i, de l'altra, una formació teòrica necessària per al desenvolupament adequat d’un determinat lloc de treball, i per facilitar l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. El cost de la formació està subvencionat íntegrament pel Departament de Treball.
 
a)     Formació per assolir les competències clau
L’objectiu principal és facilitar a les persones joves participants aquelles capacitats, habilitats i actituds per poder interactuar en l’entorn sociolaboral. Atenent a les necessitats i al perfil de les persones participants, el contingut d’aquesta formació ha d’incloure algunes de les diferents competències clau per a l’aprenentatge permanent com comunicació en llengües; competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia; competència digital; competències socials i cíviques i sentit de la iniciativa i esperit d’empresa, entre d'altres.
 
La formació en competències clau té una durada de 100 hores, s’haurà de portar a terme abans de la formalització del contracte per a la formació i l’hauran de realitzar totes les persones joves participants.
 
b)     Formació professionalitzadora
Aquesta formació té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’ocupació de les persones joves desocupades, en els sectors i professions amb més potencial per generar ocupació en el futur i en el territori on es desenvolupi el programa. Aquesta formació, adequada a les característiques del lloc de treball a desenvolupar per la persona jove, tindrà una durada mínima de 288 hores.
 
La formació professionalitzadora vincularà, tant com sigui possible, els continguts teòrics dels mòduls formatius amb el lloc de treball a desenvolupar. Si superen la formació el Servei d’Ocupació de Catalunya expedirà un certificat de la formació professionalitzadora realitzada i per tant podran ser contractats per les empreses.
 
3- Formalització d’un contracte laboral per a la formació en empreses que rebran una subvenció equivalent al 70% del Salari Mínim Interprofessional
 
Les empreses hauran de formalitzar un contracte per a la formació d'una durada de sis mesos amb els joves prèviament formats per les entitats publiques, pel qual ja no hauran de fer la formació teòrica durant la vigència del contracte.
 
Les empreses també hauran de pagar els joves el salari previst en el conveni col·lectiu, i el Departament de Treball subvencionarà a les empreses durant sis mesos, amb una quantitat equivalent al 70 % del salari mínim interprofessional
 
Aquest punt té per objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament d’una ocupació, realitzant una activitat professional en empreses vinculades amb els diferents sectors productius.  
 
L’empresa haurà de tutelar el desenvolupament del procés de treball efectiu realitzat per la persona jove mitjançant la designació d’un/a tutor/a d’empresa entre els seus treballadors.