dimecres, 15 de desembre de 2010

El DOGC publica el Codi d'Ètica de la Policia de Catalunya


 

 • El Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya dóna compliment a l’obligació que els estats membres de la Unió Europea elaborin codis de deontologia de les seves policies basats en els principis del Codi Ètic europeu (2001)
                                      
 • Es tracta d’un codi que recull, desenvolupa i fa públics els principis deontològics de l'activitat policial a Catalunya, amb les normes ètiques de l’exercici policial, els deures que té la policia vers la ciutadania i els drets que tenen tant els agents com els ciutadans
 • El Codi d’Ètica recull aportacions fetes durant el procés d’audiència i debat entre sindicats policials, entitats municipalistes, col·legis professionals i altres associacions
 • Les normes del Codi d’Ètica pretenen consolidar i promoure els valors democràtics plenament assumits per les policies de Catalunya, i alhora, permetre la valoració general sobre el seu grau de compliment, especialment, mitjançant l’informe anual del Comitè d’Ètica
 
 
El  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui la Resolució signada pel conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, per la qual entra en vigor el Codi Ètic de la Policia de Catalunya.
 
El Codi recull els deures policials i amb la ciutadania que tenen els agents i també els drets dels membres de la policia de Catalunya i ha estat elaborat pel Comitè d’Ètica de la Policia, constituït l’any 2007 i presidit per l’exfiscal en cap anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo.
 
El Codi certifica comportaments plenament assumits pel Cos dels Mossos d’Esquadra, tot ajudant a superar alguns de molt minoritaris, i dóna compliment a l’article 63 del Codi europeu d’ètica de la policia, elaborat l’any 2001 per la Unió Europea, que estableix que “els estats membres han d’elaborar codis de deontologia de la policia que es basin en els principis recollits en aquesta recomanació i que siguin supervisats per òrgans adequats”.
 
El text, que recull 88 articles, ha estat sotmès durant més d’un any a audiència i debat de diferents institucions, com la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, entitats relacionades amb la defensa dels drets humans, els sindicats policials, i les entitats municipalistes, que han fet les seves aportacions.
 
El Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya no té finalitat sancionadora; és un instrument que prestigia al cos policial, l’acosta a la ciutadania, consolida el model democràtic com d’altres policies europees que tenen codis ètics i pretén orientar, indicar i marcar pautes de comportament per promoure valors ètics.
 
També  impulsa la consciència professional i les bones pràctiques policials, fomenta el respecte als drets i les llibertats de les persones, i recull, entre d’altres, principis com ara:
 
 • Garantir la imparcialitat i la no discriminació.
 • Actuar sota els criteris d’oportunitat, proporcionalitat i congruència en totes les accions policials.
 • Evitar les actuacions policials lesives i inoportunes i els tractes de favor.
 • Fomentar els mecanismes de mediació en conflictes
 • Impulsar relacions estables i actives amb la ciutadania i les organitzacions cíviques, amb una atenció especial als col·lectius més desprotegits i vulnerables, com ara menors, immigrants, gent gran, o homosexuals.
 • Protegir les víctimes.
 • Afavorir polítiques de proximitat vers la ciutadania i el concepte de servei públic.
 • Garantir la pau pública.
 • Respectar els drets i les llibertats dels ciutadans i les ciutadanes.
 • Afavorir l’ètica organitzativa i les bones pràctiques policials.
 • Garantir als detinguts un entorn humanitari amb centres que compleixin les condicions adequades.
 • Assegurar la salut de les persones detingudes.
 • Recórrer a la força només quan sigui estrictament necessari.
 • Utilitzar les armes de foc només en situacions d’excepcionalitat.
 • Protegir el dret de reunió i manifestació.
 • Garantir els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en la selecció dels aspirants a policies.
 • Formar els/les policies per prestar un servei públic eficaç, eficient i ètic a la ciutadania què serveixen
 • Integrar en la formació policial la necessitat de combatre tota mena de discriminació
 • Recull els drets dels/les policies a constituir organització sindicals, federacions o confederacions per a la defensa dels seus interessos professionals, econòmics i socials.
 
 
El Codi Ètic de la Policia de Catalunya, a diferència d’altres models europeus, no té finalitat sancionadora. Les seves normes s’adrecen a consolidar i promoure els valors democràtics ja assumits per les policies de Catalunya, i alhora, permetre la valoració general sobre el seu grau de compliment, especialment, mitjançant l’informe anual del Comitè d’Ètica.
 
L’informe públic anual sobre el grau de compliment del codi recollirà les queixes reclamacions i fets que siguin coneguts i redactarà propostes sobre l’adopció de mesures necessàries per evitar la repetició de determinats fets, així com recomanacions formatives.
 
 
*Adjuntem el text íntegre de la Resolució publicada avui al DOGC amb el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya i l’enllaç al web oficial